Wybierz język
pl gb

AC/DC

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

Assessment/Development Centre stanowi okazję do:

 • wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich,
 • uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego,
 • wsparcia procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

 

ACDC_m_pl.jpg

 

Sesja Assessment/Development Centre to zazwyczaj jednodniowe wydarzenie diagnostyczne, podczas którego ocenianych jest do 8 uczestników. Zakładamy, że jeden asesor obserwuje i ocenia dwóch uczestników. Dodatkowo w aktywnościach typu „role-playing” uczestniczy aktor-asesor.
Raport zawiera ocenę opisową i liczbową poziomu badanych kompetencji.
Proces przeprowadzamy z szacunkiem dla uczestników i ich roli w organizacji, starając się zmniejszyć stres wynikający z udziału w procesie oceny.
Wspieramy klienta w komunikacji projektu Assessment/Development Centre do uczestników.

Dysponujemy sprawdzonymi zestawami aktywności oceniającymi wybrane kompetencje:

 • wywiad kompetencyjny – ustrukturalizowany wywiad, ukierunkowany na zebranie ewidencji na uzgodnione kompetencje.
 • praca z dokumentami – zadanie indywidualne typu in-basket polegające na zaplanowaniu i organizowaniu działań własnych oraz współpracowników, podejmowaniu decyzji i wyznaczaniu priorytetów,
 • dyskusja z rolami/bez ról – zadanie grupowe polegające na wypracowaniu wspólnego rozwiązania w trakcie dyskusji grupowej; weryfikuje m.in. kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów, elastycznością w sytuacji zmiany, wywieraniem wpływu i współpracą,
 • zadanie typu role playing – rozmowa ze współpracownikiem/podwładnym/szefem/klientem – z zastosowaniem różnych typów problemów, a stopień skomplikowania zadania zależy od poziomu stanowiska osoby ocenianej i wymagań wobec niej stawianych,
 • prezentacja biznesowa – na podstawie tematu biznesowego wskazanego przez organizację wraz z sesją questions&answers,
 • MPS Test – kwestionariusz psychometryczny pomocny w analizie stylów komunikacji i działania.

Alternatywnie proponujemy również kwestionariusze i testy SHL – określające preferowane style zachowania oraz poziom wybranych umiejętności.

Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC. 

Wśród naszych klientów są zarówno firmy, które wykorzystują AC/DC jako jedno z narzędzi w ramach wewnętrznej rekrutacji, jak również organizacje, które dokonują oceny poziomu kompetencji swoich pracowników przed uruchomieniem programów rozwojowych (Development Centre). Nasi klienci cenią nas za obiektywizm naszych ocen, sprawność realizacji projektów oraz rozumienie celów oraz kontekstu biznesowego klienta.

Klient:
międzynarodowa firma z obszaru FMCG, lider w branży spożywczej.

Wyzwanie:
realizacja procesu Assessment/Development Centre dla 22 handlowców i ponad 10 kierowników, związanego ze zmianami struktury działu sprzedaży oraz dopasowaniem do nowych ról i zakresów odpowiedzialności.

Efekty:

 • wszechstronna ocena kompetencji (po 6 dla każdego stanowiska) i potencjału ponad 30 uczestników
  AC/DC, przedstawiona w raportach indywidualnych wraz z rekomendacjami rozwojowymi,
 • udzielenie informacji zwrotnych uczestnikom, określających kluczowe mocne strony i obszary rozwojowe,
 • realizacja sesji podsumowującej dla przedstawicieli HR, prezentującej całościowe wyniki i tendencje rozwojowe dla całej grupy oraz w odniesieniu do benchmarków rynkowych.

 


Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.