Wybierz język
pl gb

Leadership Profiling

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

Program Leadership Profiling odpowiada na oczekiwania organizacji, które:

 • szukają zaawansowanego programu menedżerskiego dla doświadczonej kadry,
 • zachęcają swoich liderów do doskonalenia stylu zarządzania ludźmi,
 • szukają rozwiązań opartych na pracy indywidualnej uczestników (sesje coachingowe), jak i warsztatowej silnie skoncentrowanej na treningu i wymianie dobrych praktyk.

 czym_nie_leadership_profiling.png

 • programem składającym się z gotowych zakresów tematycznych,
 • programem do zastosowania ad hoc,
 • przeglądem modnych teorii zarządzania.
czym_jest_leadership_profiling.png
 • to program silnie oparty na osobistej refleksji uczestników i pracy indywidualnej każdego z nich,
 • jest okazją do poszukiwania najbardziej skutecznych sposobów budowania zaangażowania pracowników,
 • jest treningiem trudnych sytuacji związanych z zarządzeniem, które są ważne dla menedżerów danej organizacji,
 • to zbiór praktycznych narzędzi liderskich – szybkich do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

leadership_m_pl.jpg

 Struktura programu pozwala zarówno na wdrożenie najważniejszych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu ludźmi, jak również jest okazją do pracy indywidualnej każdego z uczestników. Wyniki diagnostyki są bazą do refleksji podczas sesji z coachem TTX, a jej efektem jest stworzenie Programu Rozwoju przez każdego z uczestników. Zadania wdrożeniowe oraz materiały multimedialne podnoszą efektywność całego programu i zachęcają uczestników do wdrożenia nabytych umiejętności w swoją codzienną praktykę menedżerską. 

Program Leadership Profiling obejmuje moduły wymagające pogłębionej refleksji i diagnozy bilansującej aktualny stan kluczowych kompetencji menedżera. W tym celu opracowaliśmy oryginalne narzędzia TTX Institute wspierające proces diagnozy:

 • 3AE 360° Leadership Analysis – rozbudowany kwestionariusz oceny lidera przez otoczenie,
 • Peer-To-Peer Feedback – jakościowa ankieta informacji zwrotnej,
 • TEAM Analysis – kwestionariusz kompetencji zespołu kierowniczego,
 • I-SPEAK lub MBTI – kwestionariusze psychometryczne pomocne w analizie stylów komunikacji i działania.

Jako opcję uzupełniającą ww. diagnostykę, proponujemy wykorzystanie wybranych narzędzi z pakietu TTX Toolbox, określające preferowane style zachowania oraz poziom wybranych umiejętności. 

 • Testy SHL, 
 • MPS Test.

Leadership Profiling jest realizowany w formule mocno treningowej, z elementami coachingu grupowego. Program jest wsparty materiałami multimedialnymi, proponujemy filmy szkoleniowe, e-kursy, artykuły, arkusze refleksji, pre i post worki. 

Z perspektywy organizacji oraz liderów:
rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera,
poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian,
świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,
planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

 

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Klient:
kierownictwo grupy oraz członkowie zarządów spółek zależnych w branży telekomunikacyjnej i medialnej.

Wyzwanie:
w związku z niezwykle szybkim rozwojem biznesu, najwyższa kadra menedżerska uznała, że potrzebuje w istotny sposób poprawić swoje kompetencje kierowania ludźmi i organizacją, tak by zarządzić dokonującym się wzrostem i sprostać ambitnym planom.

Rozwiązanie:
9-miesięczny program rozwojowy objął warsztaty diagnostyczne Team Profiling dla liderów, a następnie trzy moduły Leadership Profiling, dostosowane do sytuacji klienta.

 • „Ja, jako lider” – zarządzanie autorytetem i osobistą produktywnością menedżera.
 • „Nasi ludzie” – kierowanie zespołami i motywowanie pracowników w oparciu o model i narzędzia Przywództwa Spersonalizowanego.
 • „Nasza organizacja” – zarządzanie zmianą, kierowanie procesem strategicznym i kształtowanie efektywnej kultury organizacji.

 Informacja zwrotna Prezesa Zarządu:
„Leadership Profiling, w którym brałem udział wraz z zespołem najwyższego kierownictwa, był dla mnie ciekawym i inspirującym do dalszego rozwoju doświadczeniem. Coachingi grupowe były doskonałą platformą do prowadzenia otwartej dyskusji, wypracowywania sposobów zarządzania organizacją w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, refleksji na temat tego, jakim zespołem jesteśmy i gdzie wspólnie możemy dotrzeć. Nauczyliśmy się otwartej komunikacji, zarządzania zmianami w organizacji, motywowania współpracowników do realizacji ambitnej strategii, wypracowaliśmy kodeks wartości, nauczyliśmy się prowadzić warsztaty dla kadry menedżerskiej. Zaproponowaliśmy również podobny program naszym Dyrektorom, dzięki czemu łatwiej jest nam dzisiaj zarządzać organizacją”.


Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.