Wybierz język
pl gb

Talent Profiling

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

Program Talent Profiling rekomendujemy dla organizacji, które chcą:

 • zatrzymać kluczowych pracowników i wykorzystać ich potencjał do wspierania zmian w firmie,
 • uczyć pracowników podejmowania odpowiedzialności za swój własny rozwój w organizacji,
 • zaangażować przełożonych w pracę rozwojową z kluczowymi pracownikami,
 • promować kulturę feedbacku i coachingu.

czym_nie_talent_profiling.png

 • pakietem szkoleń wiedzowych, niepowiązanych z celami rozwojowymi uczestników,
 • sesją oceny kompetencji przez konsultantów zewnętrznych, 
 • ofertą gotowych programów (które są atrakcyjne dla uczestników, ale wiedza zdobyta na nich nie da się przenieść w ich codzienne działania zawodowe).

czym_jest_talent_profiling.png 

 • programem zbudowanym na silnej motywacji uczestników do brania odpowiedzialności za swój rozwój w firmie,
 • okazją dla przełożonych do doskonalenia kompetencji związanych z rozwojem kluczowych pracowników,
 • odpowiedzią HR na oczekiwanie biznesu - aby program był osadzony w realiach firmy i wspierał cele biznesowe,
 • treningiem umiejętności związanych z tworzeniem Planu Rozwoju Osobistego i zakontraktowaniem go ze swoim przełożonym.

talent_profiling_m_pl.jpg

 

Centralnym wydarzeniem programu jest warsztat Talent Profiling, w trakcie którego uczestnicy uzupełniają wyniki diagnostyki indywidualnej, korzystając z zaproponowanych aktywności i okazji do wymiany informacji zwrotnej z innymi uczestnikami warsztatu. Podejmują też zobowiązania i inicjatywy rozwojowe.

W trakcie zajęć pracujemy na realnych przypadkach przedstawianych przez samych uczestników. Sprzyja to zaangażowaniu, wymianie doświadczeń i przyjmowaniu odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania.

Rezultatem programu jest wszechstronna diagnoza pól rozwoju i sformułowanie planu rozwoju talentów - silnie osadzone w perspektywie biznesowej i organizacyjnej. Program nie poprzestaje na samej diagnostyce, ale staje się jednocześnie wydarzeniem rozwojowym, inicjującym pracę talentów na zidentyfikowanych polach rozwoju.

Talent Profiling jest programem diagnostyczno-rozwojowym wykorzystującym narzędzia TTX Institute pomocne w diagnozie i samoocenie uczestników:

 • 180°/270° TALENT Profile – kwestionariusz oceny zasobów oraz obszarów rozwojowych talentów,
 • Peer-To-Peer Feedback – jakościowa ankieta informacji zwrotnej,
 • MPS Test oraz I-SPEAK lub MBTI – kwestionariusze psychometryczne pomocne w analizie stylów komunikacji i działania,
 • Career Inventory – kwestionariusz określający preferowane typy karier i motywacje rozwojowe.

Jako opcję uzupełniającą wyżej wymienioną diagnostykę, proponujemy wykorzystanie wybranych narzędzi z pakietu TTX Toolbox:

 • 3AE 360° Leadership Analysis – rozbudowany kwestionariusz oceny lidera przez otoczenie (dla kadry menedżerskiej, jako alternatywa dla TALENT Profile),
 • Testy SHL – określające preferowane style zachowania oraz poziom wybranych umiejętności.

Zestaw narzędzi diagnostycznych, które oferujemy, zakłada pełną podmiotowość i samodzielność uczestników. W ciągu całego procesu pozostają oni głównymi autorami odkryć na swój temat, co wzmacnia ich poczucie wartości, a jednocześnie skłania do przyjęcia odpowiedzialności za swój dalszy rozwój. Tym samym zapewniamy im poczucie wpływu i kontroli oraz możliwość decydowania o indywidualnych priorytetach rozwojowych. Podstawową formą pracy w trakcie warsztatów Talent Profiling jest coaching zespołowy, z elementami Development Center i treningu umiejętności.

Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.


Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla 
i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Klient:
inżynierowie IT, poniżej 30 roku życia, pracownicy międzynarodowej firmy świadczącej usługi tworzenia i rozwoju zaawansowanych systemów informatycznych.

Wyzwanie:
firma poszukiwała programu dla inżynierów, który dałby im szansę aktywnie i odpowiedzialnie pracować nad osobistym rozwojem, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne, ważne również z perspektywy firmy.
 
Efekty Talent Profiling:
 • pogłębiona ocena i samoocena każdego uczestnika uwzględniająca model kompetencyjny oraz wartości firmy-klienta,
 • nazwanie mocnych stron i obszarów do poprawy; sformułowanie i podjęcie indywidualnych inicjatyw rozwojowych w ramach budżetu i kafeterii oferowanej przez HR,
 • zrozumienie oczekiwań otoczenia oraz precyzyjniejsze zdefiniowanie przez uczestników własnej roli i misji do zrealizowania w swoim zespole i w organizacji,
 • zaplanowanie konkretnych działań mających na celu bardziej świadome pokierowanie swoją karierą oraz efektywniejsze budowanie wizerunku profesjonalisty i dobrego współpracownika. 
Informacja zwrotna od uczestnika programu:
„Z tematami, jakie poruszaliśmy podczas warsztatów, w dużej mierze zetknąłem się po raz pierwszy, więc czuję się tak, jakbyście otworzyły przede mną nowy świat. To było niesamowite, poszerzające horyzonty doświadczenie, i naprawdę nie wyobrażam sobie lepszego wprowadzenia w te dotąd niezbadane przeze mnie obszary wiedzy. Tak jak wcześniej pozwoliłem sobie na sceptyczną postawę wobec inicjatywy Talent Profiling i dystans do poruszanych tematów, tak teraz czuję się w samym środku tego wszystkiego”

 


Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.