Wybierz język
pl gb

TTX Academy

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

TTX Academy odpowiada na oczekiwania organizacji, które:

  • szukają programu menedżerskiego dla kadry odpowiedzialnej za zarządzanie ludźmi na niższych poziomach organizacji,
  • chcą wyposażyć menedżerów w podstawową wiedzę i umiejętności w trybie cyklicznych spotkań warsztatowych,
  • poszukują formuły o z góry określonym programie, pozwalającym na uwspólnienie języka i kompetencji kadry menedżerskiej.

To oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Aby zapoznać się z poszczególnymi elementami – kliknij na nazwę produktu.

pyramid

TTX Academy – to roczny program rozwojowy składający się z dwudniowych warsztatów, realizowanych z odstępem dwu lub trzymiesięcznym.  Zajęcia w ramach TTX Academy prowadzą wyłącznie doświadczeni trenerzy i coachowie, z własną praktyką menedżerską w przeszłości. Ważnym uzupełnieniem programu TTX Academy są konkretne wdrożenia biznesowe lub rozwojowe  oparte o trenowane kompetencje oraz indywidualne sesje z coachami TTX Institute.Lunch&Learn – formuła zajęć silnie skoncentrowana na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami związanymi z zarządzaniem ludźmi. Sesje „uczenia się przy jedzeniu” realizowane są w formule dziewięćdziesięciominutowych spotkań. Sesje rekomendujemy menedżerom, którzy mają już doświadczenie w zarzadzaniu ludźmi i szukają wymiany dobrych praktyk. 

Compact Learning – to program dla awansowanych menedżerów, którzy szukają praktycznych podpowiedzi związanych z pełnieniem roli przełożonego. Program składa się z 22 tematów poruszających najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem ludźmi. Program realizowany jest w formule dwugodzinnych, interaktywnych warsztatów. Spośród 22 tematów klient wybiera te, które są najważniejsze dla grupy menedżerów uczestniczących w programie. Efektem programu jest wdrożenie przez uczestników konkretnych praktyk menedżerskich. 

Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

W praktyce proponujemy liderom pracę z modelem przywództwa spersonalizowanego. Model ten składa się z czterech narzędzi menedżera:

ttx_academy2.png


Tworząc i realizując program TTX Academy czerpiemy z osobistych doświadczeń naszych trenerów (z czasów kiedy sami byli liderami organizacji lub zespołów). Korzystamy również z dwunastoletniej ekspertyzy konsultantów DBM Polska w towarzyszeniu menedżerom w kierowaniu trudnymi zmianami oraz w przechodzeniu przez transformacje własnych karier zawodowych. 

 

Dostarczanie praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

Klient:
firma świadcząca usługi z zakresu projektowania, budowy i zarządzania, operująca na całym świecie. Adresatem programu jest „mocno zajęta” grupa menedżerów, na co dzień pracująca w różnych częściach Polski przy realizacji projektów dla klientów.

Wyzwanie:
firma poszukiwała wsparcia w zakresie praktycznych narzędzi menedżerskich, pozwalających lepiej radzić sobie z zarządzaniem zespołami stałymi i projektowymi. Jednym z wyzwań jest zarządzanie młodymi inżynierami, cennymi dla organizacji, a zarazem często roszczeniowymi, z ogromnymi oczekiwaniami wobec pracodawcy. 

Efekty: 
w ramach rocznego programu uruchomiliśmy formułę 14 spotkań, zakresem tematycznym obejmujących najważniejsze narzędzia, odpowiadające na zapotrzebowania uczestników. Każdy z 40 menedżerów może uczestniczyć w modułach, które go najbardziej interesują. Sesje szkoleniowe są dodatkowo wsparte spotkaniami  konsultacyjnymi o charakterze Lunch&Learn, służącymi wymianie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem poznanych narzędzi. Program jest w trakcie realizacji. Cieszy się dobrą frekwencją uczestników, co świadczy o ich wysokiej ocenie użyteczności poznawanych narzędzi. 


Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.