Wybierz język
pl gb

TTX Mentoring

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

Program TTX Mentoring odpowiada na oczekiwania organizacji, które:

 • poszukują skutecznego wdrożenia transferu wiedzy i kompetencji (menedżerskich lub specjalistycznych) do codziennej praktyki,
 • chcą zatrzymywać cenne, specyficzne dla firmy kompetencje i doświadczenie menedżerskie i/lub eksperckie,
 • pragną w dłuższej perspektywie budować i wzmacniać kulturę dzielenia się wiedzą i wsparcia w rozwoju (w szczególności wsparcia „międzypokoleniowego”),
 • poprzez ustanowienie roli i statusu Mentora chcą budować dodatkowe motywacje dla wyróżniających się i doświadczonych pracowników.

Specyfika potrzeb każdej organizacji determinuje wybór możliwych zastosowań proponowanych przez nas programów mentoringowych.
Są to:

 • mentoring menedżerski (rozwojowy) – również proponowany, jako wzbogacenie programów dla Talentów w organizacji,
 • mentoring specjalistyczny (zawodowy),
 • mentoring wdrożeniowy (tak zwany On-Board Mentoring).

czym_nie_ttx_mentoring.png

 • szkoleniem „miękkich umiejętności” mentoringowych, bez osadzenia w rzeczywistości organizacji klienta, 
 • jednorazową inspiracją dla grupy uczestników zainteresowanych różnicą pomiędzy coachingiem, a mentoringiem.

czym_jest_ttx_mentoring.png

 • to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu,
 • to także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników,
 • dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania,
 • dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 
mentoring2_m_pl.jpg

 

Program umożliwia zastosowanie w praktyce organizacyjnej indywidualnej pracy rozwojowej mentorów z podopiecznymi. Zaprojektowanie tego procesu, przy wsparciu konsultantów TTX Institute, skupia się na dostosowaniu szczegółowych rozwiązań do kultury organizacyjnej i wymogów biznesowych. Wdrożenie kilku etapów procesu, określenie jego celów i ram, monitoring oraz pomiar efektów zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego uczenia się. Proponujemy rozwiązania dążące do efektywnego uczenia się podopiecznych od mentorów, a także swoistą edukację całej organizacji przy najlepszym wykorzystaniu możliwości mentoringu (potencjalnie bardzo efektywnej formy rozwoju).

Proponowany program oparty jest na  logice autorskiego modelu BLEND (Boarding-Learning-Exploring-Nailing Down-Delivering). Konstrukcja ta zakłada przeprowadzenie uczestnika od podmiotowego przyjęcia kierunku rozwoju (etap Boarding), poprzez pozyskanie potrzebnych zasobów doświadczenia i wiedzy (własnej oraz mentora, etap Learning), przez eksplorowanie możliwości różnych sposobów dojścia do celu (etap Exploring), aż do podjęcia decyzji i zaplanowania konkretnych działań (etap Nailing Down). Zamykający proces etap Delivering to realizacja podjętych planów i zobowiązań oraz uzyskanie efektów.

Mentorom proponujemy pracę z podopiecznymi w oparciu o narzędzia ujęte w modelu C.A.P. (Coaching, Advising, Professor)  Poza podstawowymi kompetencjami prowadzenia profesjonalnego dialogu i pracy z informacją zwrotną, zakłada on elastyczne i adekwatne do sytuacji posługiwanie się trzema kategoriami technik:

 

mentoring3_m_pl.jpg

 

Dla uczestników – zarówno mentorów jak i podopiecznych oferujemy podręcznik dostosowywany do potrzeb organizacji (dwie różne wersje – osobna dla mentorów, osobna dla podopiecznych), zawierający komplet informacji potrzebnych do efektywnego korzystania z programu.

W programach TTX Mentoring wykorzystujemy ponadto w różnym zakresie oryginalne narzędzia z pakietu TTX Toolbox pomocne w diagnozie pól rozwoju, motywatorów lub wizerunku podopiecznych: 

 • Peer-To-Peer Feedback – jakościowa ankieta informacji zwrotnej,
 • 3AE 360° Leadership Analysis (dla menedżerów), 180°/270° TALENT Profile (dla specjalistów) – ilościowe narzędzia diagnozy wizerunku wśród współpracowników,
 • I-SPEAK, MBTI, MPS Test – kwestionariusze psychometryczne pomocne w analizie stylów komunikacji i działania uczestników programu,
 • Career Inventory – kwestionariusz określający preferowane typy karier i motywacje rozwojowe,
 • Kwestionariusz Stylów Uczenia się wg D.Kolba – pozwalający określić indywidualny styl uczenia się przez podopiecznego.

Z perspektywy organizacji:
akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów,
promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się,
realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

Z perspektywy uczestników:
poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora,
ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.
 
Z perspektywy mentorów:
rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej,
otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

Klient:
Polskie Zakłady Lotnicze - PZL Mielec. Firma z bogatą tradycją projektowania i produkcji lotniczej. Producent statków powietrznych i struktur lotniczych.

Wyzwanie: 
Program Mentoring Zawodowy (2013) zaprojektowany i zrealizowany dla wsparcia organizacji w efektywnym transferze kompetencji specjalistycznych i obejmował następujące elementy:

 • projektowanie procesu mentoringu wraz z HR,
 • przygotowanie podopiecznych, przełożonych i kierownictwa organizacji do wdrożenia programu,
 • trening umiejętności i superwizję dla 18 mentorów.
Rozwiązanie:
W ścisłej współpracy z koordynatorem programu ze strony HR PZL Mielec zrealizowano zaplanowane kroki. Projekt Mentoring jest traktowany  jako ważne narzędzie doskonalenia biznesu oraz rozwoju potencjału kadry kierowniczej i specjalistów.

 


Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.